Nevidomí lidé a výtvarné výstavy

30.10.2017

Nabízím vám úvodní informace k několika následujícím otázkám:

1. Mají nevidomí lidé zájem o výtvarné umění?

Mnozí možná ne, ale jiní ano. Někteří dříve viděli a výtvarné umění je vždy zajímalo a stále zajímá, někteří jednotlivci dokonce chodí s průvodcem na výstavy a nechávají si popisovat obrazy. Jiné nevidomé zajímá výtvarné umění jako součást intelektuálního a kulturního života společnosti a třeba jako součást jejich studia. Nevidomí umělečtí řemeslníci (keramici) a sochaři čerpají z výtvarného umění podněty pro svou práci a vlastní tvorbu.

2. Co je to "hapestetika"?

Hapestetika, neboli hmatová, estetika je obor zaměřený na estetickou hodnotu hmatového vnímání nevidomých lidí. Vedle informační hodnoty hmatového vjemu tak vystupuje do popředí estetický zážitek spojený s objektem vnímání a vnitřním světem nevidomého. Více o hapestetice najdete např. v publikaci Terezie Hradílkové a Vladimíry Sýkorové "Dotýkejte se, prosím!" (vydalo Sdružení Hapestetika, Praha 1998, www.hapestetika.cz).

3. Jaké jsou rozdíly mezi hapestetickou výstavou a zpřístupněním běžné výstavy nevidomým?

Hapestetické výstavy jsou prvoplánově určeny pro nevidomé návštěvníky s cílem přiblížení hmatem vnímatelného umění nevidomým nebo prezentace speciálních uměleckých předmětů určených pro vnímání hmatem.

Hmatová stezka pro nevidomé spočívá ve vyčlenění a uzpůsobení části běžné výstavy speciálním potřebám nevidomých. Jde o výběr omezeného počtu výstavních exponátů a uzpůsobení takto vyčleněné části výstavy potřebám vnímání hmatem. Pro nevidomé má kromě estetické hodnoty i hodnotu informační - přibližuje umění a společenský život většinové (vidící) společnosti. Zpřístupňování výstav napomáhá integraci nevidomých do běžného života (na výstavu může jít celá rodina, nevidomý člen rodiny není ze sdílení zážitků vyloučen).

4. Co je to "hmatová stezka" na běžné výtvarné výstavě a jak ji vytvořit?

Hmatová stezka pro nevidomé slouží alespoň k částečnému přiblížení běžné výstavy nevidomým návštěvníkům. V praxi to znamená vybrat přiměřeně velký soubor objektů, které jsou dobře vnímatelné hmatem a zároveň dostatečně reprezentují hlavní ideu výstavy. Vystavované objekty je nutno vhodně umístit pro "manuální prohlídku", opatřit popisem v Braillově písmu a uspořádat tak, aby si je nevidomý mohl samostatně a v klidu prohlédnout. Tomu mohou napomoci vodicí linie vytvořené hmatnými lištami na stolech, vymezení směru pohybu pomocí provázků, připravený personál atp.

Poraďte se s profesionály pracujícími s nevidomými a se zkušenými nevidomými návštěvníky výstav. Vyhledejte zkušené organizátory hapestetických i běžných výstav s hmatovými expozicemi pro nevidomé.

5. Jaká učinit organizační a technická opatření při výstavách a obdobných kulturních akcích určených nevidomým?

Pro informování o akci využijte "informační kanály" dostupné nevidomým (časopis pro zrakově postižené Zora, e-mailové konference nevidomých provozované SONS nebo centrem Terezias při Masarykově Univerzitě Brno aj.).

Myslete na dobrou dopravní dostupnost objektu (umístění vzhledem k MHD, ideální je vytvoření popisu trasy k místu konání, např. pracovníkem Tyfloservis o.p.s., a umístění akustického orientačního majáku nad vchod do objektu atp.). Poskytněte nevidomému informace v Braillově písmu nebo ve zvukové podobě, např. ve formátu MP3 dostupném z mobilního telefonu, nebo připravte personál podat nevidomému informace. Zajistěte proškolení vaší pořadatelské služby v dovednostech správné komunikace a bezpečného doprovázení nevidomých. Takovéto kvalitní proškolení nabízí protagonista tohoto webu (viz semináře).

6. Co přinášejí nevidomí do výtvarného umění a uměleckého řemesla?

Jsou to například:

  • umělecké řemeslo Axmanova technika hmatového modelování pro nevidomé a její pomocí vytvářené předměty v Mezinárodním centru hmatového modelování v Tasově na Moravě (viz www.slepisi.eu);
  • výrobky řemeslníků ateliéru a dílny hmatového modelování "Hmateliér" provozovaného Okamžik, z. ú. (www.hmatelier.cz);
  • osobitou tvorbu několika nevidomých umělců založenou na speciálních technikách pro nevidomé (katalogy Okamžiku: Pavla Francová 2004, Pavel Sláma 2005, Naslepo 2011).

O související tematice se dočtete v knize Evžena Perouta "Arteterapie se zrakově znevýhodněnými" (Okamžik, 2005)

7. Na co byste měli pamatovat při pomoci a komunikaci s nevidomým návštěvníkem výstavy?

Komunikujte partnersky "rovný s rovným".

Gesta a mimiku můžete nahradit slovním popisem ("podávám vám ruku" atp.)

Vyhýbejte se nepřesným nebo různě interpretovatelným směrovým výrazům ("tam", "vpravo" bez potřebného upřesnění ve vztahu k pozici nevidomého).

Pomoc nevidomému nabídněte a domluvte se, v čem má spočívat.

Při doprovázení se nevidomý přidržuje za vaši paži a jde půlkrok za vámi a reaguje na vaše slovní pokyny.

Chcete-li nevidomému ukázat určitý předmět, vyzvěte ho, aby svou rukou "sjel" po vaší, která se předmětu dotýká. Při popisu předmětů postupujte od celku k detailu, nedohodnete-li se jinak.

© Miroslav Michálek 2017

Vytvořte si webové stránky zdarma!