Možná nevíte, že...

05.03.2018

Neboli kaleidoskop doplňujících informací pro ty, kteří chtějí pomáhat nevidomým lidem 

Tak tedy - možná nevíte nebo jen tušíte... třeba vás nikdy nenapadlo... možná jste nepřemýšleli o tom, že...

 • v profesionálním prostředí se používá spíše termín "osoby se zrakovým postižením" namísto "zrakově postižení", protože jsme nejprve lidé (osoby) a pak teprve možná máme nějakou specifickou charakteristiku, ale na druhé straně se běžně říká "nezaměstnaní" a nikoliv "osoby postižené dočasnou ztrátou zaměstnání", tak se tímto poněkud škrobeným termínem snad nemusíme moc trápit
 • co ale mnozí nevidomí lidé vnímají negativně je označení "slepec", "slepci" ačkoliv mezi sebou tato slova mnozí nevidomí používají
 • nevidomí lidé si při setkání rádi podávají ruce, což se přičítá absenci zrakového kontaktu
 • pokud chcete nevidomému podat ruku vy, můžete to prostě doprovodit např. slovy "podávám vám ruku"
 • v českém prostředí se často používají složeniny slov s řeckým slovem "tyflos", což znamená "slepý", např. "tyflopomůcky" jsou pomůcky pro nevidomé
 • říkáte-li nevidomému slova s dvojí možnou interpretací, přičemž ta správná je vyjádřena mimoverbálně, můžete svá slova doplnit slovním popise, např. "to říkám s úsměvem"
 • lidé od narození nevidomí bývají většinou zdatnější v osvojování si specifických dovedností potřebných k samostatnému životu nevidomých (čtení bodového písma nebo samostatný pohyb) než ti, kteří ztratili zrak v dospělosti
 • mnozí nevidomí lidé jsou vybaveni vysílačkou spouštějící např. ve velkých městech různá ozvučení (pípání u vchodů do metra, cvakání semaforů, hlášení čísel linek) a jiní nevidomí (např. návštěvníci města) tato zařízení k dispozici nemají a uvítají vaši pomoc
 • tři dlouhé podélné "žlábky vedle sebe " v podlaze podchodů, přechodů přes vozovky, v chodbách budov a metra jsou vodícími linkami (liniemi) pro nevidomé, které jim umožňují samostatnou chůzi
 • počet nevidomých lidí se v ČR obvykle odhaduje na 10 000 až 20 000 lidí, přičemž problém přesného počtu souvisí jak s absencí statistiky, tak i s obtížností definice úplné slepoty jako znaku pro nevidomého člověka
 • svažující se dlažba na přechodech pomáhá sice lidem na vozíku, ale může být nebezpečím pro nevidomé a to zejména v zimním období, kdy nelze přes podrážku boty a ev. ve sněhu rozeznat vyvýšené dlaždice jindy upozorňující nevidomé na přechod
 • různá velikost, váha a tvar mincí obvykle dobře slouží nevidomým k jejich rozlišení a lehce vytlačené body na bankovkách stejný účel pro nevidomé bohužel neplní
 • krmením vodícího psa bez souhlasu jeho pána možná snižujete účinnost časově, finančně a profesionálně náročného výcviku zvířete
 • pořadatelé nejrůznějších kulturních a osvětových akcí přibližujících život nevidomých, určených široké veřejnosti, obvykle nevidomé na akce zvou, ačkoliv mnozí nevidomí jsou spíše rádi, když mohou být na běžných akcích pro vidící
 • vodící pes nepozná barvy na semaforu, takže na neozvučeném ("neklapajícím") přechodu vaše slovní informace např. "je zelená, můžete jít" nevidomému pomůže
 • "slepota" není dostatečný kvalifikační předpoklad pro pomáhající profesi v službách pro nevidomé, někdy může být cenným zdrojem zkušeností ze sebereflexe, jindy nepřekonatelnou překážkou pro danou práci
 • tenké proužky z igelitu natažené přes výkopy nejsou pro nevidomé lidi dosti nebezpečnou náhražkou za správné zajištění výkopu pevnými zábranami v patřičné vzdálenosti od výkopu a v potřebné výšce nad zemí
 • při hovoru v početnější a hlučnější společnosti mohou nevidomí lidé ztratit orientaci v hlasech a nemusí rozlišit, kdy jsou osloveni, což jim může pomoci vyřešit vaše taktní upozornění
 • žádný "mluvící" počítač nevyřeší všechny problémy nevidomého uživatele počítače, "ozvučování" jednotlivých počítačových programů (aplikací) téměř vždy následuje až po jejich zavedení do běžného užívání pro vidící a často vyžaduje od nevidomých uživatelů osvojení si speciálních postupů, ale pro mnoho zejména mladých nevidomých je právě zvládání práce s PC téměř prestižní záležitostí a velkým koníčkem
 • někteří nevidomí rádi při "první příležitosti" odkládají bílou hůl, aby si od ní odpočinuli, jelikož její pravidelné používání může působit problémy s páteří, svaly ramen atd.
 • bílá hůl vybavená červenými pruhy informuje okolí, že její držitel má závažné zrakové i sluchové postižení a nemusí tedy reagovat na vaše slovní upozornění, i když může mít zbytek zraku i sluchu
 • nevidomí lidé jsou obvykle poživateli plného invalidního důchodu, mohou získat pravidelný příspěvek na péči o osobu závislou na cizí pomoci, který je určen k úhradě pomoci poskytované neformálně lidmi z jejich okolí nebo pomoci v podobě registrované sociální služby poskytované příslušným zařízením
 • nevidomí také mohou požádat i o nevelký příspěvek na individuální dopravu určený např. na taxislužbu, neboť na některá místa by se jinak nedostali, a také je určen na krmení pro vodícího psa, který by prý ale musel téměř držet hladovku, aby na jeho krmení příspěvek stačil
 • nevidomý mohou také požádat o příspěvek na pomůcky a na pořízení vodícího psa, příspěvek je poskytován pouze na nákladné pomůcky a žadatelům s nízkými příjmy
 • lidem, kteří ztratili zrak v dospělosti, v různé míře dlouhodobě zůstává vizuální paměť, umí si představit, co jsou to barvy, mají vizuální sny, zatímco lidé od narození nevidomí toto vše nemají
 • označování nevidomých lidí "odznakem" s piktogramem (grafickým symbolem) pro nevidomé by možná zvýšilo jejich bezpečnost samostatného pohybu, ale neujalo se vzhledem k nebezpečí "stigmatizace" a diskriminace
 • slepecké písmo (tzv. braillovo) neovládají zdaleka všichni nevidomí lidé, jelikož je pro lidský mozek mnohem náročnější přijímat informace hmatem než zrakem, mnozí nevidomí mají problémy s dobrým hmatem (např. lidé s diabetem) atd.
 • při samostatném pohybu ve známém interiéru se nevidomý často pohybuje méně opatrně a tak pozor na polootevřené dveře, trčící otevřená dvířka skříněk, dvířka pračky nebo mikrovlnky a na náhodně odložené předměty tam, kudy nevidomý běžně chodí
 • ubývají dříve klasické možnosti pracovního uplatnění nevidomých lidí, jako byly telefonisté a učitelé hudby, ale využití techniky skýtá nové možnosti, někdy stačí jen vynalézavost a ochota pomoci
 • co může nevidomému komplikovat samostatnou chůzi na ulici: déšť, sníh, vítr, hluk, výkopy, lešení, větve stromů, cedule na chodnících, obtěžující opilec, "pomocník" beze slov tahající nevidomého kamkoliv, kluzké nečistoty, stavební zábory, auta na chodnících, kočárky a malé děti netušící nic o slepotě atd.
 • i přes veškerý technický pokrok vysoce vzrostla v posledních dvou desetiletích nezaměstnanost nevidomých v ČR
 • zrakově postižení jsou někdy nepřesně zahrnováni mezi tělesně postižené, což může vést k nedorozuměním např. v grantových výzvách nových nadací, správně jsou spolu se sluchově postiženými součástí skupiny smyslově postižených a ta spolu s tělesně a mentálně postiženými součásti široké skupiny zdravotně postižených (přesněji "osob se zdravotním postižením"), a TI JSOU SOUČÁSTÍ CELÉ SPOLEČNOSTI

© Miroslav Michálek 2008, upraveno 2018

Vytvořte si webové stránky zdarma!